BestPrice.gr

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ

210 34 500 34

Οροι & Προϋποθέσεις

 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Ότι και αν αναφέρεται ή αποτυπώνεται στην ιστοσελίδα αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της εταιρείας. Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υποδηλώνει ανεπιφύλακτη συμφωνία με τους όρους χρήσης. Η διαχειρίστρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει οποτεδήποτε τους όρους χρήσης.

NEWSLETTER 

Ο αγοραστής ή εκείνος που θέλησε να λάβει προσφορά, λαμβάνει γνώση και συμφωνεί με την αποστολή ενημερωτικού υλικού (newsletter) καθώς και την κατά περιόδους αποστολή ενημερωτικών προσφορών με email, κλιματιστικών και παρεμφερών ειδών, παρόμοια με τα αρχικά προϊόντα ή υπηρεσίες. Ο αγοραστής ή εκείνος που θέλησε να λάβει προσφορά εφόσον το επιθυμεί και όποτε αυτός το επιθυμεί, να διαγραφεί από την λίστα αποστολής ενημερωτικού υλικού, ή από την αρχή να δηλώσει στην εταιρία ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικό υλικό. To email του αγοραστή ή εκείνου που θέλησε να λάβει προσφορά δεν μεταβιβάζεται σε τρίτους, παρά μόνο στην πλατφόρμα αποστολής ενημερωτικών της εταιρίας που είναι πλήρως συμμορφωμένη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

ΧΡΗΣΤΗΣ

Κάθε χρήστης της ιστοσελίδας συμφωνεί με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων, ενώ υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί αυτή ή οποιοδήποτε στοιχείο αυτής για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αξιώσεις αποζημίωσης λόγω αστικής ευθύνης εναντίον της Εταιρείας, οι οποίες αφορούν σε υλικές ζημίες ή/και βλάβες που έχουν προκληθεί από τη χρήση ή τη μη χρήση των αναφερόμενων πληροφοριών ή/και τη χρήση ανακριβών και ελλιπών πληροφοριών, αποκλείονται γενικά, εφόσον δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία σχετική υποχρέωση για κάλυψη αστικής ευθύνης. Επιφυλάσσεται η Εταιρεία ρητώς του δικαιώματος τροποποίησης, συμπλήρωσης ή διαγραφής τμημάτων των επιμέρους σελίδων ή στο σύνολο, ή της προσωρινής ή οριστικής διακοπής της δημοσίευσης χωρίς προειδοποίηση.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Το προϊόν συνοδεύεται από «Εμπορική Εγγύηση» καλής λειτουργίας η οποία προσφέρεται από τον κατασκευαστή / εισαγωγέα / επίσημο αντιπρόσωπο του Οίκου, καλύπτεται σύμφωνα με τους όρους & τις προϋποθέσεις που ορίζονται αποκλειστικά από τον  κατασκευαστή / εισαγωγέα/ επίσημο αντιπρόσωπο  και σε εγκεκριμένα από αυτόν «Κέντρα Επισκευής» (service centers) πραγματοποιείτε η επισκευή εφόσον αυτή δεν είναι εφικτή κατά τόπους.

Τα νόμιμα δικαιώματά του αγοραστή απορρέουν από την ΝΟΜΙΜΗ ΕΓΓΥΗΣΗ και  τις διατάξεις περί πώλησης καταναλωτικών αγαθών και εγγυήσεων του Αστικού Κώδικα (όπως το δικαίωμα διόρθωσης ή αντικατάστασης -εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες- το δικαίωμα μείωσης του τιμήματος, το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση -εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα- λόγω πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας, για διάρκεια δύο (2) ετών από την ημερομηνία παράδοσης), του άρθρ. 5 του ν. 2251/1994 (όπως το δικαίωμα του καταναλωτή να ζητήσει προσωρινή αντικατάσταση του προϊόντος, σε περίπτωση που ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής για το προϊόν εντός εγγύησης υπερβαίνει τις 15 εργάσιμες ημέρες), καθώς και από κάθε άλλη διάταξη περί προστασίας του καταναλωτή, δεν επηρεάζονται με οποιονδήποτε τρόπο από την εμπορική εγγύηση που προσφέρει ο κατασκευαστής του εκάστοτε προϊόντος.

Στην περίπτωση που ένα προϊόν παρουσιάσει τεχνικό πρόβλημα εντός της εγγύησης, επικοινωνείτε με το τμήμα After Sales & Services της προμηθεύτριας εταιρείας  ώστε να ενημερωθείτε  για τη διαδικασία αποκατάστασης της βλάβης στο πλαίσιο της Εμπορικής Εγγύησης που έχει οριστεί από τον εκάστοτε κατασκευαστή / εισαγωγέα / επίσημο αντιπρόσωπο . θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το κόστος αποστολής όλων των προϊόντων προς επισκευή πραγματοποιούνται με έξοδα και ευθύνη του αγοραστή, ενώ απολύτως καμία ευθύνη φέρει για την πιθανή ολιγωρία ή αστοχία της επίλυσης του τεχνικού προβλήματος η προμηθεύτρια εταιρεία.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

ΕΠΙΛΥΣΗ 

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ).