BestPrice.gr

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ

210 34 500 34

Πολιτική Επιστροφών

Επιστροφή συσκευής με τεχνικό πρόβλημα κατά την παράδοση (Dead On Arrival – DOA)

Η δυνατότητα αυτή – εφόσον παρέχεται από τον κατασκευαστή – αφορά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την αγορά και ισχύει για 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αγοράς. Στη περίπτωση λοιπόν που το προϊόν καλύπτεται από την υπηρεσία αντικατάστασης DOA και επιθυμείτε να την ενεργοποιήσετε, θα πρέπει να ακολουθείται η προβλεπόμενη από την εισαγωγική εταιρεία ή επίσημη αντιπροσωπεία διαδικασία αποκατάστασης. 

Ο Αγοραστής οφείλει να το δηλώσει τηλεφωνικά ή με mail εντός του ανωτέρω χρονικού πλαισίου στην προμηθεύτρια εταιρεία.

Ο Αγοραστής οφείλει να το δηλώσει στην προμηθεύτρια εταιρεία σε περίπτωση όπου το προϊόν παραλήφθηκε «χτυπημένο», τηλεφωνικά ή με mail εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών, ενώ είναι απαραίτητη η αποστολή φωτογραφίας στην προμηθεύτρια εταιρεία που θα αναδεικνύεται το πρόβλημα καθώς και φωτογραφία με το serial number του προϊόντος.

 Η διαπίστωση του κατασκευαστικού ελαττώματος γίνεται απαραίτητα με τεχνικό έλεγχο της συσκευής. Στην περίπτωση των κλιματιστικών μηχανημάτων, απαιτείται να έχει προηγηθεί επίσκεψη εξουσιοδοτημένου συνεργείου της εισαγωγικής εταιρείας ή της επίσημης αντιπροσωπείας και έγγραφη βεβαίωση περί της διάγνωσης της βλάβης της συσκευής, έτσι ώστε να θεωρηθεί ότι το προϊόν ήταν ελαττωματικό κατά την παράδοση (DOA).

Σε κάθε περίπτωση το  προϊόν δεν θα πρέπει να φέρει φθορές ή βλάβες από υπαιτιότητα του αγοραστή , πέραν του διαγνωσθέντος ελαττώματος, και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) όλα τα παρελκόμενά του και πλήρη τη συσκευασία του.

Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων (DOA) και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτά από τα αρμόδια τμήματα των εισαγωγικών εταιρειών ή αντιπροσωπειών , θα γίνεται αντικατάσταση του προϊόντος με όμοια συσκευή (κατάστασης και χαρακτηριστικών, κλπ), άλλως σε περίπτωση που ο πελάτης αποκρούει βάσει του νόμου την αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, με τον ακριβές τρόπο που αυτός κατέβαλε το τίμημα της αγοράς.  (δηλαδή με επιστροφή μετρητών σε περίπτωση που η αγορά είχε εξοφληθεί μετρητοίς, με ακύρωση χρέωσης χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας σε περίπτωση αγοράς με χρέωση χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας κ.ο.κ.) με επιμέλεια της προμηθεύτριας εταιρείας.

Τα μεταφορικά έξοδα επιστροφής προϊόντος με αποδεδειγμένο τεχνικό πρόβλημα και εντός περιόδου DOA βαρύνουν την προμηθεύτρια εταιρεία.

Χρήση του Δικαιώματος υπαναχώρησης

Από την υποβολή της παραγγελίας, o πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης όταν πρόκειται για οικιακής χρήσης προϊόντα και όχι για προϊόντα ημιεπαγγελματικής ή επαγγελματικής χρήσης ή αντλίες θερμότητας ή ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

Η υπαναχώρηση αυτή δεν είναι απαραίτητο να έχει συγκεκριμένη αιτιολογία και χωρίς καμία επιβάρυνση. Εάν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει το συνολικό κόστος που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του προϊόντος  σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του προϊόντος.

Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται αποκλειστικά εγγράφως. Η προμηθεύτρια εταιρεία είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις παραλάβει το αίτημα με mail.

Θα πρέπει το προϊόν να μην  φέρει φθορές ή βλάβες από υπαιτιότητα του αγοραστή και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) όλα τα παρελκόμενά του και πλήρη τη συσκευασία. Ο αγοραστής ευθύνεται να αποζημιώσει την προμηθεύτρια  εταιρεία εάν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων στο χρονικό διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης. Η Προμηθεύτρια εταιρεία  δικαιούται να συμφωνήσει με τον αγοραστή για το ποσό της αποζημίωσης ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό. 

Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η προμηθεύτρια εταιρεία, αποδίδει το τίμημα που εισέπραξε για την εν λόγω παραγγελία με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε πραγματοποιηθεί η παραγγελία.             Η επιστροφή θα πραγματοποιείται από την προμηθεύτρια το αργότερο εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών τόσο του προϊόντος όσο και του τιμήματος.

To Δικαίωμα Υπαναχώρησης δεν ισχύει:

Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί. Χρήση ενός προϊόντος συνιστά π.χ.: η εγκατάσταση (π.χ. κλιματιστικά οικιακής χρήσης ή όχι, καθώς και οι αντλίες θερμότητας).

Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχετε ορίσει εσείς ως αγοραστής ή σύμφωνα με τις προσωπικές σας απαιτήσεις και προσωπικές εξατομικεύσεις ή που εκ της φύσεως τους είναι αδύνατο να επιστραφούν με αποστολή. Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα τα οποία εξατομικεύονται με την καταχώριση της συσκευής (registration) από εσάς μετά από την παράδοσή τους σε εσάς εμπίπτουν στην εξαίρεση από την υπαναχώρηση, όπως (π.χ. καταχώριση (registration) μιας ηλεκτρικής ενδοδαπέδιας θέρμανσης).

Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα που παραδίδονται δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή μόλις αποσφραγιστούν για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής (π.χ. φίλτρα αέρα).

Ο πελάτης υποχρεούται κατά την παραλαβή, να ελέγξει λεπτομερώς τα προϊόντα για να επιβεβαιώσει τυχόν χτυπήματα στη συσκευασία και στην περίπτωση που υπάρχουν, δικαιούται να αποκρούσει την παραλαβή τους και να τα επιστρέψει στον διανομέα ή να αναγγείλει την ύπαρξη αισθητικών ελαττωμάτων σε προθεσμία τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του είδους,  ενώ σε περίπτωση λήξης της προθεσμίας αυτής χάνει κάθε  δικαίωμα και θεωρείται ότι το αισθητικό ελάττωμα προκλήθηκε μετά την παράδοση του προϊόντος.

Σε περίπτωση  δήλωσης εντός του χρονικού πλαισίου, η προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται σε σύντομο χρόνο να προβεί σε αντικατάσταση του είδους αυτού με άλλο, χωρίς το εξωτερικό, αισθητικό ελάττωμα.    Σε περίπτωση ανεπιφύλακτης παραλαβής του είδους και μετά το πέρας τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του, αυτομάτως  θεωρείται ότι αυτό παραδόθηκε σε άριστη εξωτερική κατάσταση χωρίς αισθητικά ελαττώματα.

Τα μεταφορικά έξοδα επιστροφής χτυπημένου προϊόντος και αποστολής νέου βαρύνουν αποκλειστικά τον αγοραστή .

H προμηθεύτρια εταιρεία δεν ευθύνεται για ελαττώματα ή την αστοχία ή πιθανώς την κακή ποιότητα των προϊόντων που διαθέτει στους πελάτες της. Όλα τα προϊόντα παραλαμβάνονται από τους εισαγωγείς & αντιπροσώπους συσκευασμένα, με τον τρόπο που αυτοί έχουν ορίσει.